The news is by your side.
مرور برچسب

بازار سهام

دو قرارداد مهم بورسی و افشای اطلاعات برخی شرکت ها در بورس

با توجه به نتایج مثبت از اعمال محدودیت‌های کرونایی برخی شهرها از وضعیت قرمز خارج شده اند، پس از خروج برخی شهرهای کشور از وضعیت قرمز، برخی از شرکت‌ها اطلاع رسانی در خصوص عملکرد خود داشتند که…